Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Natuurlijke Kern: eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73083240, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Natuurlijke Kern heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, themadagen, trajecten, trainingen of aanverwante diensten.
 • Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, trajecten, themadagen, trainingen of aanverwante zaken.
 • Dienstverlening: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen de Opdrachtgever en Natuurlijke Kern tot het uitvoeren van de Dienstverlening door Natuurlijke Kern voor de Opdrachtgever.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, (rechts)handelingen en gesloten en te sluiten overeenkomsten met betrekking tot de Dienstverleni g van Natuurlijke kern.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Niet alleen Natuurlijke Kern maar ook ingehuurde derde(n), die bij de uitvoering van de Dienstverlening voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 4. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden, door schriftelijke bevestiging van de opdrachtbevestiging, tenzij anders overeengekomen. Het aanbod wordt als aanvaard beschouwd zodra een aanbetaling is gedaan of de overeengekomen vergoeding volledig betaald is.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Opdrachtgever en Natuurlijke Kern treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Natuurlijke Kern uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3 Uitvoering van de Overeenkomst

 

 1. Met Natuurlijke Kern gesloten Overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk niet tot een resultaatsverplichting voor Natuurlijke Kern, waarbij Natuurlijke Kern gehouden is de Overeenkomst uit te voeren naar beste kunnen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen verlangd kan worden.
 2. Natuurlijke Kern is geen vervanging voor medische en/of specialistische zorg. Natuurlijke Kern is geen medisch professional en verstrekt derhalve geen medisch advies. Indien Natuurlijke Kern gedurende de uitvoering van de Overeenkomst ziektebeelden constateert en/of vermoedt, dan zal Natuurlijke Kern de Opdrachtgever hierop wijzen. De verantwoordelijkheid voor behandeling en herstel van dergelijke ziektebeelden rusten echter te allen tijde bij de Opdrachtgever zelf. Natuurlijke Kern is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig constateren van dergelijke ziektebeelden en de eventuele gevolgen daarvan. Artikel 11 van deze algemene voorwaarden is derhalve ook in dergelijke gevallen van toepassing.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Natuurlijke Kern het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze derden worden met zorgvuldigheid geselecteerd. Natuurlijke Kern is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enige fout of tekortkoming van deze derden. Artikel 11 van deze algemene voorwaarden is derhalve ook in dergelijke gevallen van toepassing.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Natuurlijke Kern aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, deugdelijk, volledig en tijdig aan Natuurlijke Kern worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Natuurlijke Kern zijn verstrekt, heeft Natuurlijke Kern het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, en/of heeft Natuurlijke Kern het recht de uit de vertraging voor haar voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

Artikel 4 Tarieven

 

 1. De door Natuurlijke Kern aan de Opdrachtgever verstrekte informatie met betrekking tot de overeen te komen of overeengekomen tarieven voor de Dienstverlening zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en/of typfouten.
 2. Het tarief bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald bedrag per Overeenkomst dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Natuurlijke Kern gewerkte tijdseenheden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn prijzen op de website, offertes en overeenkomsten van Natuurlijke Kern of op enige andere opgave weergegeven in euro’s, exclusief BTW en exclusief declaraties van eventueel ingeschakelde of in te schakelen derden, reis- en andere onkosten, eventuele invoerrechten en andere belastingen en heffingen van overheidswege.
 4. Natuurlijke Kern is gerechtigd om een stijging van kostprijsbepalende factoren, zoals maar niet beperkt tot wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in btw, die zijn ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, door te berekenen aan de Opdrachtgever, indien de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de in dit lid bedoelde stijging nog niet is voltooid.

 

Artikel 5 Betaling

 

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Voor trajecten, themadagen en trainingen geldt, in afwijking van lid 1 van dit artikel, dat de betaling dient te zijn voldaan uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de start van het traject, de themadag of training. Indien de betaling niet binnen die termijn volledig is voldaan, behoudt Natuurlijke Kern zich het recht voor om de aanvang van de werkzaamheden op te schorten tot het moment van volledige betaling van het factuurbedrag, zonder daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan Opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) op grond van lid 1 en/of lid 2 voldoet, is deze, nadat hij/zij door Natuurlijke Kern is gewezen op de te late betaling en Natuurlijke Kern de Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente dan wel de wettelijke consumentenrente verschuldigd.
 4. Natuurlijke Kern is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 5. Alle gerechtelijke alsmede buitenrechtelijke kosten die Natuurlijke  Kern moet ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 150,- per vordering.
 6. Eventuele klachten over een factuur dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Natuurlijke Kern. Dit leidt niet tot opschorting van
  de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever.
 7. De Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting noch verrekening.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Natuurlijke Kern en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Natuurlijke Kern onmiddellijk opeisbaar zijn.
 9. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen
  partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Natuurlijke Kern zal de
  Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Natuurlijke Kern de Opdrachtgever hierover tijdig inlichten;
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Natuurlijke Kern daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium
  tot gevolg heeft.

 

Artikel 7 Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Natuurlijke Kern in de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever niet aan Natuurlijke Kern
  kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Natuurlijke Kern onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of
  gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Natuurlijke Kern kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend pandemieën of epidemieën, overheidsingrijpen, weersomstandigheden, stroomstoringen, internetstoringen, datacommunicatiestoringen, computervirussen, gehackte applicaties of (computer)systemen, cyberaanvallen, stakingen, werkonderbrekingen en tekortkomingen in de nakoming van toeleveranciers of andere derden.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 10.1 voordoet als gevolg waarvan Natuurlijke Kern niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Natuurlijke Kern niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, heeft Natuurlijke Kern het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de situatie langer dan negentig (90) kalenderdagen heeft geduurd, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Natuurlijke Kern is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Natuurlijke Kern als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, van Natuurlijke Kern jegens de Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag (inclusief btw) dat door Natuurlijke Kern aan de Opdrachtgever
  in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht.
 2. Natuurlijke Kern is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Natuurlijke Kern is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
  tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes van derde partijen, verlies van gegevens/data, schade door gehackte applicaties of (computer)systemen en schade door bedrijfsstrategie en leegloop.
 4. Indien Natuurlijke Kern voor de schade is verzekerd en de verzekeraar verleent dekking dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in dat geval wordt uitgekeerd. Indien de schade niet wordt gedekt c.q. uitbetaald door de verzekeraar wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen bedrag voor de opdracht. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen onzorgvuldigheid van Natuurlijke Kern en/of medewerkers van Natuurlijke Kern en/of door Natuurlijke Kern ingeschakelde derden.

Artikel 9 Annulering/beëindiging van de Overeenkomst

 1. Het is beide partijen toegestaan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen. Indien een Overeenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar of langer, nemen beide partijen bij opzegging een opzegtermijn van ten minste één maand in acht. Indien een Overeenkomst is aangegaan voor een periode korter dan een jaar, nemen partijen bij opzegging een opzegtermijn van ten minste één maand in acht.
 2. Natuurlijke Kern heeft het recht om zonder opgave van reden een themadag / traject / training, begeleiding- of coaching traject te annuleren of deelname te weigeren. Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige aan Natuurlijke Kern betaalde bedrag.
 3. De Opdrachtgever van een training, begeleiding- of coaching traject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training, begeleiding- of coaching traject te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 4. Annulering door de Opdrachtgever / deelnemer kan tot 4 weken voor aanvang van de themadag / traject / training, begeleiding- of coaching traject kosteloos geschieden. Bij niet annulering of annulering binnen 2 weken voor aanvang is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag c.q. geannuleerde uren van de themadag / traject / training / begeleiding- of coaching traject te voldoen.
 5. Bij annulering binnen 4 tot en met 2 weken voor aanvang van de training, begeleiding- of coaching traject is Natuurlijke Kern gerechtigd om 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 6. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de Coachee, na aanvang van deelname, tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt aan een themadag / traject / training / begeleiding- of coaching traject, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Natuurlijke Kern, anders rechtvaardigen.
 7. Een individueel begeleiding- of coaching gesprek kan tot 48 uur (exclusief weekend) voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Natuurlijke Kern gerechtigd om het volledige tarief in rekening te brengen met een minimum van € 100. Het voorgaande geldt ook bij het niet verschijnen op een afspraak.

Artikel 10 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever op enigerlei tekortschiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst met Natuurlijke Kern, is Natuurlijke Kern gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail, daarbij zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever.

Artikel 11 Reclamaties en klachtenregeling

 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden in het kader van de dienstverlening door Natuurlijke Kern dienen door de Opdrachtgever binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Natuurlijke Kern.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Natuurlijke Kern.
 3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op.
 4. Natuurlijke Kern neemt klachten ingediend Overeenkomstig de in lid 1 genoemde wijze binnen twee weken na het ontvangen van de klacht in behandeling.
 5. Natuurlijke Kern streeft ernaar dergelijke klachten binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt de indiener van de klacht hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard neemt Natuurlijke Kern een klacht vertrouwelijk in behandeling. Natuurlijke Kern zal allereerst alle moeite doen om samen met Opdrachtgever het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

 

Artikel 12 Geheimhouding

 

 1. Natuurlijke Kern en Opdrachtgever zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Natuurlijke Kern en een Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Natuurlijke Kern zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven aan Natuurlijke Kern.

 

Artikel 13 Persoonsgegevens

 

 1. Voor het uitvoeren van haar diensten, worden aan Natuurlijke Kern persoonsgegevens verstrekt door de Opdrachtgever. De verwerking van persoonsgegevens zal te allen tijde op een behoorlijke en zorgvuldige wijze plaatsvinden in overeenstemmingen met de wettelijke verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Natuurlijke Kern van aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt of zijn geregistreerd in het kader van een gegevensverwerking door Opdrachtgever of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet- en regelgeving verantwoordelijk is.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door Natuurlijke Kern verstrekte informatie en/of gebruikte materialen en brochures, berusten bij Natuurlijke Kern.
 2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuurlijke Kern geen gebruik maken van de werken genoemd in lid 1, anders dan ten behoeve
  van de Overeenkomst.
 3. Natuurlijke Kern behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachees.

 

Artikel 15 Wijziging algemene voorwaarden

 

Natuurlijke Kern heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal Natuurlijke Kern de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn na inwerkingtreding van de wijziging.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 

 1. Op iedere Overeenkomst  tussen Natuurlijke Kern en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen, betrekking hebbende op de Overeenkomst of op daarop voortbouwende Overeenkomsten, zullen Natuurlijke Kern en de Opdrachtgever trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van een onderling gesprek.
 3. In geval van geschillen, betrekking hebbende op de Overeenkomst of op daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Natuurlijke Kern en de Opdrachtgever trachten deze vervolgens op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
 4. Partijen wonen de Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn Partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat Partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.
 5. Geschillen, betrekking hebbende op de Overeenkomst of op daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen, nadat partijen mediation hebben doorlopen, worden voorgelegd aan de rechtbank van de vestigingsplaats van Natuurlijke Kern. Natuurlijke Kern heeft echter het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever. 

 

Oktober 2021